Πιστοποιητικά

Quality Assurance ISO 9001
Environmental Managment System ISO 14001
Factory Production Control (FPC)

Με στρατηγική που στοχεύει στη μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρία μας εφαρμόζει από τον Απρίλιο του 2018 το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO  14001:2015 πιστοποιημένα  από το διεθνή φορέα QMSCERT.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Η εταιρία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόσει το πρότυπο  ΕΝ ISO 9001:2008 το οποίο , καλύπτει εξολοκλήρου όλες τις δραστηριότητες της:  μελέτη και  σχεδιασμός νέων κατασκευών,  προμήθεια υλικών,  παραγωγή, κατασκευή και διάθεση όλων των παραγόμενων προϊόντων της. Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ενισχύει την φήμη της εταιρία μας εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, δημιουργεί ευκαιρίες για διείσδυση σε νέες αγορές, βελτιώνει την αξιοπιστία της επιχείρησης μας, μειώνει το παραγωγικό κόστος λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Η εταιρία μας αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον. Με το σύστημα περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιχειρεί την  μείωση των επιπτώσεων αυτών. Το πρότυπο ΕΝ ISO  14001:2015 εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη της συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη εφαρμογής συστήματος κατά ISO 14001:

    Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της εταιρίας και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών μας

    Πλήρη νομοθετική συμμόρφωση

    Συνεργασίας  με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

    Πλήρης ενσωμάτωση του προσωπικού στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος

Οικονομικά οφέλη εφαρμογής συστήματος κατά ISO 14001:

    Εξάλειψη του κόστους που μπορεί να προκύψει από την μη τήρηση της νομοθεσίας και την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων που μπορεί να επηρεάσει και την φήμη της εταιρείας

    Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας και εξοικονόμηση κόστους από την εφαρμογή αυτών

    Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων μέσω προγραμμάτων διαχείρισης και ορθολογικής χρήσης πρώτων υλών και φυσικών πόρων

Πιστοποίηση Δομικών Υλικών  CE
Η Εταιρεία έχει αποκτήσει πιστοποίηση CE για τα αδρανή υλικά που παράγονται στην μονάδα ΑΕΚΚ στην περιοχή του Αγροκτήματος Δοξάτου, με βάση το πρότυπο EN 13242:2002/A1:2007 «Αδρανή υλικά σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία». Τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε εργαστηριακούς ελέγχους για την διακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους που καταδεικνύουν την ποιότητα τους.