Κ.Υ.Α.50910_2003 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων