Ιστορικό

Η εταιρία, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2010, με την νομική μορφή της Ετερόρρυθμης εταιρίας και έδρα το Δοξάτο Ν. Δράμας.
Εγγράφηκε στο Μ.Ε.ΕΠ. και κατετάγη στην 2η τάξη στις κατηγορίες οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, Η/Μ, Β-Ε και στην 1η τάξη στην κατηγορία Λιμενικών.
Τον Ιούλιο του 2013, ολοκλήρωσε επενδυτικό πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» συνολικού ύψους 384 χιλ. ευρώ και της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας για την δραστηριότητα της διαχείρισης - ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), κατηγορίας 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), σε αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Δοξάτου, συνολικής έκτασης 42.265 τ.μ.
Τον Φεβρουάριο του 2015 μετασχηματίστηκε σε Ανώνυμη εταιρία.
Τον Ιούνιο του 2015, υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.
Τον Ιούλιο του 2015, διεύρυνε τις δραστηριότητες της, στην διαχείριση και ανακύκλωση μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων και στην λειτουργία μονάδας κομποστοποίησης.
Τον Σεπτέμβριο του 2015 η εταιρία εντάχθηκε, στο τοπικό πρόγραμμα του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας, του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 για την «Επέκταση και εκσυγχρονισμό σε μονάδα κομποστοποίησης» συνολικού προϋπολογισμού 300 χιλ. ευρώ. Ο συνολικός πάγιος εξοπλισμός της εταιρίας ανέρχεται σε 736 χιλ. σε αξία κτήσεως.
Έχει κατασκευάσει, δημόσια έργα, ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, LEADER, Αναπτυξιακός Νόμος) και ιδιωτικές κατοικίες. Στον τομέα των μελετών έχει εκδώσει πλήθος αδειών δόμησης, τακτοποιήσεων ακινήτων, σύνταξη φακέλων επενδυτικών προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και αδειοδοτήσεων επαγγελματικών χώρων κ.α.